ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

stoneware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อหิน ภาชนะดินเผาเนื้อคล้ายหิน หรือเครื่องหิน เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะแกร่งคล้ายหิน เพราะเนื้อดินหลอมละลายติดกัน น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ (ความพรุน 0.5-2%) ดีดเคาะมีเสียงใสกังวาน เผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,220-1,280 องศาเซลเซียส หรือระหว่าง 1,200- 1,350 องศาเซลเซียส 

 

ที่มา: 

พัชรี สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ : เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และลูกปัดแก้ว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 : 93.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.

Rice, Prudence M. Pottery analysis : a sourcebook. Chicago : University of Chicago Press, 1987 : 5.