ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ

earthenware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องดิน หรือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะหยาบ มีความพรุนตัว (ความพรุนประมาณ 10-25%) สามารถดูดซึมน้ำได้ ดีดเคาะเสียงจะไม่ใสกังวาน เผาด้วยอุณหภูมิ 800-1,050 องศาเซลเซียส หรืออาจสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส

 

ที่มา: 

พัชรี สาริกบุตร. เทคโนโลยีสมัยโบราณ : เครื่องมือหิน งานโลหะ เครื่องปั้นดินเผา แก้ว และลูกปัดแก้ว. ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2523 : 93-94.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.

Rice, Prudence M. Pottery analysis : a sourcebook. Chicago : University of Chicago Press, 1987 : 5.