ภาชนะดินเผา

pottery

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ มีรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย ไห ชาม กระปุก ฯลฯ

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.