อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ภาชนะดินเผา

pottery

เครื่องปั้นดินเผาที่ทำเป็นภาชนะ มีรูปทรงต่างๆ เช่น หม้อ ถ้วย ไห ชาม กระปุก ฯลฯ

ภาชนะดินเผาเนื้อแกร่ง

stoneware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อหิน ภาชนะดินเผาเนื้อคล้ายหิน หรือเครื่องหิน เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะแกร่งคล้ายหิน เพราะเนื้อดินหลอมละลายติดกัน น้ำไม่สามารถซึมผ่านได้ (ความพรุน 0.5-2%) ดีดเคาะมีเสียงใสกังวาน เผาด้วยอุณหภูมิประมาณ 1,220-1,280 องศาเซลเซียส หรือระหว่าง 1,200- 1,350 องศาเซลเซียส 

 

ภาชนะดินเผาเนื้อหยาบ

earthenware

อาจเรียก ภาชนะดินเผาเนื้อดิน เครื่องดิน หรือภาชนะดินเผาเนื้อดินธรรมดา เป็นการแบ่งประเภทภาชนะดินเผา (รวมถึงเครื่องปั้นดินเผา) ตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ลักษณะเนื้อภาชนะดินเผาประเภทนี้จะหยาบ มีความพรุนตัว (ความพรุนประมาณ 10-25%) สามารถดูดซึมน้ำได้ ดีดเคาะเสียงจะไม่ใสกังวาน เผาด้วยอุณหภูมิ 800-1,050 องศาเซลเซียส หรืออาจสูงถึง 1,200 องศาเซลเซียส