พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

royal seal, royal emblem

ตราประจำชาดต่างๆ ซึ่งใช้ประทับกำกับเอกสารสำคัญที่ออกในพระปรมาภิไธยพระมหากษัตริย์ แต่มิใช่สำหรับประทับกำกับพระปรมาภิไธยในรัชสมัยในรัชสมัยหนึ่งเป็นการเฉพาะ มีดังนี้

          พระราชลัญจกรมหาโองการ

          พระราชลัญจกรหงสพิมาน

          พระราชลัญจกรไอยราพต

          พระราชลัญจกรพระบรมราชโองการ

          พระราชลัญจกรสยามโลกัคราช

          พระราชลัญจกรนามกรุง

          พระราชลัญจกรจักรรถ

          พระราชลัญจกรอุณาโลมในกลีบบัว

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งหมาจักรีบรมราชวงศ์

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นโบราณราชมงคลนพรัตนราชวราภรณ์

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายหน้า

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้าฝ่ายใน

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่เชิดชูยิ่งช้างเผือก

          พระราชลัญจกรประจำเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันมีเกียรติยศยิ่งมงกุฎไทย

 

  

พระราชลัญจกรมหาโองการ                   พระราชลัญจกรหงสพิมาน                    พระราชลัญจกรไอยราพต

ที่มา: 

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 137.