พระราชลัญจกร

seal, emblem

(1) พระตราที่พระมหากษัตริย์ทรงใช้สำหรับประทับในเอกสารทั้งที่เป็นเอกสารทางราชการ และเอกสารส่วนพระองค์

จำแนกตามรูปแบบและหลักการใช้ได้หลายองค์และหลายประเภท ตามโบราณราชประเพณีถือว่าพระราชลัญจกรเป็นเครื่องมงคลในหมวดพระราชสิริอย่างหนึ่งอันประกอบด้วย พระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และพระราชลัญจกรประจำรัชกาล อันได้แก่ พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน และพระราชลัญจกรประจำพระองค์ที่สร้างขึ้นในแต่ละรัชกาล

(2) ตราประจำชาด ซึ่งใช้ประทับในต้นเอกสารสำคัญของพระมหากษัตริย์ และราชการแผ่นดิน จัดเป็นหมวดหมู่ได้ 3 ประเภท ดังนี้

          1. พระราชลัญจกรประจำพระองค์

          2. พระราชลัญจกรประจำแผ่นดิน

          3. พระราชลัญจกรสำหรับแผ่นดิน

ที่มา: 

(1) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 13.

(2) สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี. พระราชลัญจกร. กรุงเทพฯ : สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี, 2538 : 117.