ฝาขัดแตะพอกดิน

ฝาขัดด้วยไม้ไผ่ผ่าซีก พอกฉาบด้วยดินเหนียวผสมฟางและมูลโคเพื่ออุดปิดช่องห่างระหว่างซี่ไม้ไผ่ ฝาชนิดนี้นิยมใช้กับโรงที่ทำขึ้นเพื่อเก็บพืช เช่น ยุ้ง ฉาง สามารถใช้กันฝนได้อย่างดี

ที่มา: 

โชติ กัลยาณมิตร. พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 : 337.