ฝาขัดแตะ

wall of plaited bamboo strips

ฝาหรือฝาผนังของเรือนไทยที่ทำด้วยไม่ไผ่ผ่าซีกและสานขัดกัน