ฝาขัดตาน

ฝาเรือนทำด้วยผิวไม่ไผ่บง (ไผ่สีสุก) ขัดกันเป็นลูกคลื่นสลับแนวในทางตั้ง

ที่มา: 

โชติ กัลยาณมิตร. พจนานุกรมสถาปัตยกรรมและศิลปเกี่ยวเนื่อง. กรุงเทพฯ : เมืองโบราณ, 2548 : 336.