ปราสาทขอม

(Khmer temple, Khmer castle, Prasat)

(1) อาคารที่มีเรือนธาตุทรงสี่เหลี่ยมใช้ประดิษฐานรูปเคารพ ส่วนยอดทำเป็นชั้นซ้อนลดหลั่นกันขึ้นไป ชั้นเหล่านี้ทำเลียนแบบเรือนธาตุแต่ย่อส่วน เป็นสัญลักษณ์ของวิมานที่สถิตของเหล่าเทวดา มักมีประติมากรรมขนาดเล็กอยู่ในบันแถลงตั้งประดับอยู่บนชั้นวิมานเหล่านั้น ปราสาทขอมเป็นต้นแบบของเจดีย์ทรงปรางค์ และเจดีย์ทรงปราสาทแบบสุโขทัย

 

 

ความรู้เกี่ยวกับ ปราสาทขอมในประเทศไทย ใน สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนโดยพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ที่มา: 

(1) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.