ประวัติศาสตร์ (ยุค)

History (Period)

เรื่องราวหรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอดีตเมื่อมนุษย์รู้จักประดิษฐ์ตัวอักษรแล้ว 

สำหรับในประเทศไทยนักวิชาการได้แบ่งยุคสมัยทางประวัติศาสตร์ ตามพัฒนาการของรูปแบบศิลปกรรมและเอกสารโบราณ ดังนี้

ทวารวดี - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 11-16

ศรีวิชัย - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 13-18

ลพบุรี - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 12-18

ล้านนา (เชียงแสน) - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 16-23

สุโขทัย - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-20

อยุธยา - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 19-24

รัตนโกสินทร์ - อายุราวพุทธศตวรรษที่ 24-ปัจจุบัน

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.