ประวัติศาสตร์ชาติพันธุ์

Ethnohistory

สาขาหนึ่งในวิชามานุษยวิทยาว่าด้วยการนำเสนอข้อมูลทางชาติพันธุ์วรรณาอย่างเป็นระบบ และการวิเคราะห์ทางชาติพันธุ์วิทยาเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนแปลงของระบบต่างๆ ในวัฒนธรรมของช่วงเวลาหนึ่ง โดยการใช้ข้อมูลจากประวัติศาสตร์บอกเล่า และเอกสารข้อมูลต่างๆ ของนักมานุษยวิทยาและนักประวัติศาสตร์ผู้ทำการศึกษา

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.