ประดับกระจก

glass mosaic

การประดับพื้นผิวของงานช่าง ทั้งสถาปัตยกรรม ประติมากรรม หรือประณีตศิลป์ด้วยแผ่นกระจกที่ได้รับการตัดแบ่งและแต่งเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย ที่มีสีเดียวหรือสีต่างกัน ติดต่อกันเป็นลวดลาย โดยใช้รักสมุกเป็นกาวยึดระหว่างพื้นผิวกับแผ่นกระจก

งานประดับกระจกมีคุณสมบัติที่สำคัญ คือกระจกมีความมันแวววาว สะท้อนแสง เป็นวัสดุที่เปล่งประกายแสงออกคล้ายอัญมณี มีความคงทนถาวรต่อแดดฝน ช่วยป้องกันมิให้วัตถุที่กระจกปิดทับเสื่อมสลายง่าย  

 

ที่มาภาพ : http://www.watthakhanun.com/webboard/showthread.php?p=2644

ที่มา: 

บุหรง ศรีกนก และ ภูธิปนิธิศร์ คงโภคานันท์. ช่างสิบหมู่. กรุงเทพฯ : คณะกรรมการฝ่ายประมวลเอกสารและจดหมายเหตุ ในนามคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี, 2549 : 115-116.

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.