ประกอบคืนสภาพ (การ)

Anastylosis

วิธีการบูรณะโบราณสถาน โดยใช้วัสดุดั้งเดิมของโบราณสถานนำมาประกอบใหม่ ณ ตำแหน่งเดิม การจัดชิ้นส่วนเก่าใส่ในรูปแบบเดิมนี้ต้องอยู่ในขอบเขตของข้อมูลทางวิชาการทั้งทางด้านโบราณคดีและสถาปัตยกรรม ส่วนใหญ่เป็นเทคนิคการบูรณะโบราณสถานที่สร้างด้วยหิน

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 549.