ปฏิสังขรณ์

reconstruction, reconstruct

(1) ความหมายเดิมหมายถึง การซ่อมแซม แก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมศาสนสถาน และศาสนวัตถุ อันเนื่องในพระพุทธศาสนาทั้งรูปธรรมและนามธรรมให้มั่งคงแข็งแรง หรือให้มีขนาดใหญ่ขึ้นกว่าเดิม รวมทั้งการฟื้นฟูสืบอายุพระพุทธศาสนาตามความเชื่อและความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน

(2) ความหมายในการอนุรักษ์โบราณสถาน ซึ่งตรงกับคำว่า reconstruction ในภาษาอังกฤษ หมายถึง การทำโบราณสถานที่ชำรุดให้คืนสู่สภาพเดิม อาจทำเพียงบางส่วน หรือสร้างขึ้นใหม่ทั้งหมดตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์ โบราณคดี จะใช้วัสดุใหม่หรือวัสดุดั้งเดิมก็ได้

(3) ซ่อมแซมทำให้กลับคืนดีเหมือนเดิม (มักใช้เฉพาะวัดวาอาราม) เช่น ปฏิสังขรณ์วัด

 

ที่มา: 

(1) (2) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 309.

(3) ราชบัณฑิตยสถาน. พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2554 เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตสถาน, 2556 : 695.