อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์

prehistoric archaeology

สาขาวิชาแขนงหนึ่งของวิชาโบราณคดี ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมที่ยังไม่มีตัวอักษรใช้ โบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ครอบคลุมช่วงระยะเวลาตั้งแต่เริ่มมีมนุษย์ (ประมาณ 2 ล้านปีลงมา) จนถึงเมื่อเริ่มมีการใช้ตัวอักษร ในประเทศไทยหลักฐานยุคก่อนประวัติศาสตร์ที่เก่าที่สุดที่เคยพบมีอยู่ที่อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีอายุราว 700,000 ปีมาแล้ว

โบราณคดียุคประวัติศาสตร์

historic archaeology

สาขาวิชาแขนงหนึ่งของวิชาโบราณคดี ซึ่งศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวของมนุษย์ในสังคมที่มีตัวอักษรใช้แล้ว ในประเทศไทย โบราณคดียุคประวัติศาสตร์เริ่มต้นเมื่อมีการรับวัฒนธรรมอินเดีย ปรากฏหลักฐานยุคประวัติศาสตร์แรกเริ่มคือ สมัยทวารวดี ราวพุทธศตวรรษที่ 11

โบราณโลหะวิทยา

archaeometallurgy

การศึกษาทางด้านโบราณคดีที่เน้นศึกษาและทำความเจ้าใจเรื่องกำเนิดและพัฒนาการของการใช้และผลิตโลหะชนิดต่างๆ ในฐานะที่เป็นผลผลิตของวัฒนธรรมมนุษย์

โบราณวัตถุ

artifact, artefact, antique, find

(1) สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้น เป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์หรือโบราณคดี

(2) สิ่งของที่มนุษย์ในอดีตสร้างขึ้น

(3) สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ เช่น เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป

โบราณวัตถุที่พบร่วม

associated find

โบราณวัตถุอื่นที่พบร่วมกับโบราณวัตถุในที่เดียวกัน หรือพบในชั้นดินเดียวกันแสดงความสัมพันธ์ซึ่งกันและกัน

โบราณวัตถุบนผิวดิน

surface find

หลักฐานทางโบราณคดีที่พบบนผิวดิน ซึ่งอาจเป็นโบราณวัตถุที่พบในการสำรวจ หรือพบก่อนการขุดค้น

โบราณสถาน

monument, ancient monument, remain, ancient remain

(1) อสังหาริมทรัพย์ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปประวัติศาสตร์ หรือโบราณคดี ทั้งนี้ ให้รวมถึงสถานที่ที่เป็นแหล่งโบราณคดี แหล่งประวัติศาสตร์และอุทยานประวัติศาสตร์ด้วย

(2) สิ่งก่อสร้างที่มนุษย์ในอดีตสร้างขึ้นหรือดัดแปลงธรรมชาติ เพื่อใช้ประโยชน์ เช่น เป็นที่อยู่อาศัย ที่ประกอบพิธีกรรม เป็นต้น

(3) สิ่งที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปีขึ้นไป

โบราณสถานที่ยังใช้ประโยชน์

living monument

โบราณสถานที่ยังคงใช้ประโยชน์อยู่ในปัจจุบัน

หน้า