บริโภคเจดีย์

(commemorative stupa)

(1) สถานที่เกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์สำคัญในพุทธประวัติ เช่น สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงปฐมเทศนา และปรินิพพาน เป็นต้น

(2) สถานที่ที่พระพุทธองค์ทรงอนุญาตให้เหล่าสาวกใช้ปลงธรรม เพื่อระลึกถึงพระพุทธองค์เมื่อปรินิพพานไปแล้ว เรียกรวมกันว่า “สังเวชนียสถานทั้ง 4 แห่ง” ได้แก่

                -สถานที่ประสูติ ณ ลุมพินีวัน เมืองกบิลพัสดุ์

                -สถานที่ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณ ณ โพธิบัลลังก์ เมืองพุทธคยา

                -สถานที่แสดงปฐมเทศนา ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน เมืองสารนาถ

                -สถานที่ดับขันธ์ปรินิพพาน ณ ป่าสาลวัน เมืองกุสินารา 

ที่มา: 

(1) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 272.

(2) ประภัสสร์ ชูวิเชียร. 5 มหาเจดีย์สยาม. กรุงเทพฯ : มิวเซียมเพรส, 2554 : 12.