อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ธรณีกาล

geologic time scale

(1) ลำดับอายุทางธรณีวิทยา เริ่มตั้งแต่กำเนิดโลกราว 4,500 ล้านปีมาแล้ว ประกอบด้วย บรมยุค (eon) มหายุค (era) ยุค (period) และสมัย (epoch)

ปัจจุบันอยู่ใน บรมยุคฟาเนอโรโซอิก (Phanerozoic eon) มหายุคซีโนโซอิก (Cenozoic era) ยุคควอเทอร์นารี (Quaternary period) สมัยโฮโลซีน (Holocene epoch)

(2) การลำดับช่วงเวลาของโลกตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบัน แบ่งเป็น บรมยุค (Eon) มหายุค (Era) ยุค (Period) และสมัย (Epoch)

ธรรมเจดีย์

(dharma stupa, stupa of sacred writings of a religion, doctrinal shrine)

(1) พระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า หรือคัมภีร์ในพระพุทธศาสนา เช่น พระไตรปิฎก เป็นต้น

(2) เจดีย์ที่บรรจุพระธรรมที่มักจารลงบนใบลาน หรือวัสดุอื่นๆ

ธาตุเจดีย์

Relic stupa

เดิมหมายถึง เจดีย์ที่บรรจุพระบรมธาตุของพระพุทธเจ้า ต่อมาหมายรวมถึงเจดีย์ที่บรรจุพระอัฐิธาตุของพระมหาจักรพรรดิ์ และพระมหากษัตริย์