อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

เทอราคอตตา

terracotta, terra cotta, terra-cotta

(1) บางครั้งเรียก เครื่องดินเผา เป็นการแบ่งประเภทเครื่องปั้นดินเผาตามอุณหภูมิการเผาและเนื้อดิน ใช้เรียกวัตถุดินเผาที่เผาด้วยอุณหภูมิต่ำกว่า 1,000 องศาเซลเซียส เผาแล้วมักได้สีแดง เนื้อดินหยาบมาก มีความพรุนสูง (มากกว่า 30%) ดูดซึมน้ำได้ ดีดเคาะเสียงจะไม่ใสกังวาน

(2) ในทางโบราณคดี มักใช้เรียกวัตถุดินเผาที่ไม่สามารถใช้บรรจุอะไรได้ ไม่ได้ใช้เป็นภาชนะ หรือไม่มีรูปทรงเป็นภาชนะ เช่น ตุ๊กตาดินเผา แวดินเผา ฯลฯ