ซุ้มหน้านาง

ซุ้มรูปวงโค้งคล้ายกรอบหน้านาง หรือกระบังหน้าของสตรี

 

ที่มาภาพ : สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550 : 177.

 

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.