ชั้นที่อยู่อาศัย

habitation layer

ชั้นดินที่พบโบราณวัตถุหรือร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ อาจทับซ้อนกันหลายชั้นตามระยะเวลา บางครั้งอาจเป็นเพียงชั้นดินที่พบโบราณวัตถุจำนวนน้อยกระจัดกระจายอยู่ 

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.