ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิ

secondary deposit

ชั้นของหลักฐานทางโบราณคดีหรือชั้นของโบราณวัตถุที่เกิดขึ้นมาจากการทำกิจกรรมของคนสมัยโบราณ ณ ตำแหน่งหนึ่งๆ ของแหล่งโบราณคดี แล้วถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน มาทับถมกันที่ตำแหน่งใหม่ ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิแบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่ ชั้นทับถมแบบทุติยภูมิที่เกิดจากกระบวนการทางวัฒนธรรม และชั้นทับถมแบบทุติยภูมิที่เกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติ

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.