ชั้นดินสมมติ

arbitrary layer

ชั้นดินย่อยที่นักโบราณคดีกำหนดขึ้นระหว่างการขุดค้น โดยเฉพาะการขุดค้นที่ไม่สามารถขุดค้นได้ตามชั้นดินธรรมชาติและตามชั้นดินวัฒนธรรม ทั้งนี้ นักโบราณคดีจะกำหนดชั้นดินสมมติแต่ละชั้นในมาตราวัดที่แน่นอน เช่น ระดับสมมติละ 10 เซนติเมตร เป็นต้น ความลึกของแต่ละชั้นดินสมมติขึ้นอยู่กับประเภทของแหล่ง และวัตถุประสงค์ในการขุดค้น