ชั้นดินวัฒนธรรม

(cultural layer)

ชั้นดินที่เกิดจากการกระทำของมนุษย์ พบร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ในอดีต ซึ่งเป็นหลักฐานนำไปสู่ข้อสันนิษฐานเกี่ยวกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่และการดำรงชีพของมนุษย์ในแต่ละสมัย

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.