ชั้นดินธรรมชาติ

(natural layer)

ชั้นดินที่เกิดตามกระบวนการทางปฐพีวิทยา โดยไม่มีร่องรอยกิจกรรมของมนุษย์ มักหมายถึงชั้นดินล่างสุดของแหล่งโบราณคดีซึ่งเกิดขึ้นมาก่อนที่มนุษย์เข้ามาทำกิจกรรม (pre-occupation layer) แต่โดยข้อเท็จจริงอาจจะพบแทรกอยู่ระหว่างชั้นดินทางวัฒนธรรมด้วยก็ได้

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.