จำแนกหลักฐานทางโบราณคดี (การ)

classification

การจัดหมวดหมู่หลักฐานทางโบราณคดีตามประเภท ชนิด ลักษณะ วัสดุ อายุ และหน้าที่การใช้งาน เพื่อศึกษาเชิงปริมาณและคุณลักษณะ

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.