จารึก

inscription, inscribe

(1) การเขียนหรือจารให้เป็นรอยลึกลงบนแผ่นศิลา แผ่นโลหะ ก้อนดิน เป็นต้น 

(2) เอกสารโบราณที่บันลึกลายลักษณ์อักษรเป็นร่องลึกบนหิน เรียกว่า ศิลาจารึก นอกจากนี้อาจจารึกบนแผ่นทอง เงิน หรือนาก ซึ่งมีลักษณะเหมือนใบลาน เรียกว่า จารึกลานทอง จารึกลานเงิน และจารึกลานนาก

ที่มา: 

(2) สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.