อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

เคลือบขุ่น

(opaque glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ด้วยน้ำเคลือบเมื่อเผาเสร็จแล้ว เคลือบที่ได้มีลักษณะทึบแสง

เคลือบราน

(crackle glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) ที่ทำให้เกิดรอยแตกอยู่ใต้ผิวเคลือบ เพื่อความสวยงาม อาจเกิดขึ้นโดยการผสมวัตถุหรือสารปรับอุณหภูมิการละลายตัว (flux) จำนวนมากเกินไป เช่น อัลคาไล (Alkali) 

 

เคลือบสี

(colour glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยใช้น้ำยาเคลือบที่ทำให้เกิดสี โดยการเติมออกไซด์ของโลหะต่างๆ สีที่เกิดขึ้นอยู่กับชนิด จำนวนของออกไซด์ และอุณหภูมิที่ใช้ในการเผาภาชนะ

เคลือบใส

(transparent glaze)

การเคลือบภาชนะดินเผา (หรือวัตถุดินเผาอื่นๆ) โดยใช้น้ำยาเคลือบที่เมื่อเผาเสร็จแล้วน้ำเคลือบจะใสเหมือนแก้ว สามารถเห็นผิวภาชนะใต้เคลือบได้

หน้า