ขุดตรวจ (การ)

(test excavation)

การขุดค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางโบราณคดี

ที่มา: 

สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร. ศัพทานุกรมโบราณคดี. กรุงเทพฯ: สำนักโบราณคดี กรมศิลปากร, 2550.