อภิธานศัพท์

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ทั้งหมด
 

ขุดค้นทางโบราณคดี (การ)

excavation

(1) กระบวนการหรือกรรมวิธีการเก็บข้อมูลหรือการตรวจสอบทางโบราณคดี โดยการขุดหาวัตถุหลักฐานที่มีการทับถมในชั้นดิน เพื่อทำการศึกษา วิเคราะห์ สรุปเรื่องราว หรือการขุดค้นเพื่อตรวจสอบหรืออนุรักษ์ทางโบราณคดี

ในกรณีที่ขุดตรวจสอบศึกษาร่องรอยสถาปัตยกรรม เรียกว่า การขุดแต่งทางโบราณคดี

ขุดเจาะ

(augering)

การขุดทดสอบเบื้องต้นโดยใช้เครื่องเจาะแบบสว่าน (auger) เก็บตัวอย่างดินเป็นชั้นสมมติชั้นละประมาณ 10-20 เซนติเมตร สามารถเก็บตัวอย่างได้ลึกตั้งแต่ 20 เซนติเมตร ถึง 3 เมตร เพื่อตรวจสอบหาข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับชั้นหลักฐานทางโบราณคดี เพื่อรวบรวมหลักฐานทางโบราณคดี และหลักฐานทางธรรมชาติไปศึกษาวิเคราะห์ เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไป

ขุดตรวจ (การ)

(test excavation)

การขุดค้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นทางโบราณคดี

ขุดแต่งทางโบราณคดี (การ)

(excavation, building excavation)

(1) เป็นวิธีการขุดค้นทางโบราณคดีรูปแบบหนึ่ง สำหรับใช้ตรวจสอบศึกษาร่องรอยหลักฐานประเภทสิ่งก่อสร้างหรือสถาปัตยกรรม