ลวปุระ

*ดร.ตรงใจ หุตางกูร แปลจาก Boeles J.J., 1967. A Note on The Ancient City called LavapuraJSS 55(1): 113-114.