บทความ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อทดลองใช้คุณลักษณะด้านรูปทรง (Formal Attribute) ของเครื่องมือเหล็ก เป็นตัวแปรในการทดสอบเบื้องต้นว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาหรือไม่ ถ้าหากมีก็สามารถนำไปใช้เป็นหลักฐานหนึ่งที่ชี้ให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงความนิยมด้านรูปทรงของเครื่องมือเหล็ก ซึ่งเป็นวัตถุทางวัฒนธรรมอย่างหนึ่ง อีกทั้งยังอาจเป็นประโยชน์ต่อการแบ่งสมัยย่อยวัฒนธรรมของคนก่อนประวัติศาสตร์ในพื้นที่บ้านโป่งมะนาวด้วย

หน้า