แหล่งโบราณคดีและพิพิธภัณฑสถานชุมชน “บ้านโป่งตะขบ”

"พิพิธภัณฑสถานชุมชนบ้านโป่งตะขบ" นำเสนอข้อมูล ผลการศึกษา และหลักฐานทางโบราณคดีของแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งตะขบ หนึ่งในชุมชนยุคก่อนประวัติศาสตร์ของที่ราบลุ่มแม่น้ำป่าสัก 

เอกสารฉบับเต็ม: