พัฒนาการของภูมิศาสตร์พืชพรรณก่อนการเกิดเมืองดงละคร พิจารณาจากหลักฐานเรณูวิทยาและค่าอายุเรดิโอคาร์บอน

เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาวิชาการเรื่อง “ความก้าวหน้าของโครงการอนุรักษ์และพัฒนาเมืองโบราณดงละคร” ในรอบสี่ทศวรรษ (พ.ศ. ๒๕๑๕ – ๒๕๔๙) วันที่ ๑๗-๑๙ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จ.นครนายก

เอกสารฉบับเต็ม: