การคำนวณค่าอายุปีปฏิทินใหม่ด้วยโปรแกรม CALIB 6.1 จากค่าอายุเดิมของการขุดค้นทางโบราณคดี ที่ตำบลพระประโทนเจดีย์ เมืองนครปฐมโบราณ เมื่อ พ.ศ. 2526

การคำนวณค่าอายุปีปฏิทินใหม่ด้วยโปรแกรม CALIB 6.1
จากค่าอายุเดิมของการขุดค้นทางโบราณคดี
ที่ตำบลพระประโทนเจดีย์ เมืองนครปฐมโบราณ เมื่อ พ.ศ. 2526

ดร. ตรงใจ  หุตางกูร

นักวิชาการศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

12 พฤศจิกายน 2555

 

 

1. บทนำ

เมื่อ พ.ศ. 2526 ภาควิชาโบราณคดี คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ขุดค้นพื้นที่ทางใต้และตะวันตกเฉียงใต้ของวัดเกาะต้นสำโรง บริเวณขุดค้นนี้อยู่ห่างจากพระประโทนเจดีย์ไปทิศตะวันออกเฉียงใต้ไปราว 1 กิโลเมตร หลุมขุดค้นมีจำนวน 4 หลุม ตั้งอยู่หมู่ 1 และ หมู่ 4 ในเขตตำบลพระประโทนเจดีย์ และอยู่บริเวณด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือในเขตแนวคูเมืองโบราณ (ภาพที่ 1)

ผาสุข[1] (2526: 69-73) รายงานสรุปว่า ผลจากการวิเคราะห์ชั้นดิน[2] บ่งชี้ว่า หลุมขุดค้น 2 หลุม ในเขตหมู่ 1 มีชั้นดินที่แสดงถึงการอยู่อาศัยของมนุษย์เพียงระยะเดียว จากนั้นก็ถูกทิ้งร้างไป ส่วนหลุมขุดค้น 1 หลุมในหมู่ 1 และอีก 1 หลุม ในหมู่ 4 นั้น ไม่พบว่ามีชั้นอยู่อาศัยของมนุษย์ โบราณวัตถุที่พบ เช่น ภาชนะดินเผาแบบทวารวดี เครื่องมือโลหะ และเครื่องประดับแบบต่างๆ มีลักษณะที่สามารถนำไปเทียบเคียงได้กับโบราณวัตถุที่พบในแหล่งโบราณคดีอื่นๆ ในเขตที่ราบภาคกลางของประเทศไทย เช่น เมืองคูบัว (ราชบุรี) เมืองอู่ทอง (สุพรรณบุรี) บ้านคูเมือง (สิงห์บุรี) เมืองซับจำปา (ลพบุรี) เมืองจันเสน และเมืองบน (นครสวรรค์) เป็นต้น เมืองโบราณเหล่านี้ เจริญขึ้นในช่วงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้น เมื่อราวพุทธศตวรรษที่ 11-16 โดยมีพุทธศาสนาเป็นศาสนาสำคัญของกลุ่มวัฒนธรรมนี้ นักโบราณคดีกำหนดเรียกวัฒนธรรมนี้ว่า “วัฒนธรรมทวารวดี” นักประวัติศาสตร์ได้ตั้งข้อสันนิษฐานว่าเมืองนี้ถูกปล่อยให้เป็นเมืองร้างหลังพุทธศตวรรษที่ 16-17 เนื่องจากไม่ปรากฏชื่อเมืองนี้ในศิลาจารึกของพ่อขุนรามคำแหง

ด้วยเหตุนี้ ผาสุข (2526) จึงเสนอว่า ผลการขุดค้นทางโบราณคดีที่ตำบลพระประโทน สอดคล้องกับข้อสันนิษฐานของนักประวัติศาสตร์ ซึ่งยืนยันด้วยอายุของถ่านที่พบบริเวณช่วงสุดท้ายของชั้นอยู่อาศัยของหลุมขุดค้นในเขตหมู่ 1 ตำบลพระประโทน แต่น่าเสียดายที่มีตัวอย่างถ่านเพียงตัวอย่างเดียวเท่านั้น ที่มีปริมาณมากพอสำหรับการกำหนดอายุด้วยวิธีเรดิโอคาร์บอน ดังรายงานดังนี้

 

แม้ว่าจะได้มีการส่งตัวอย่างถ่านไปหาค่าอายุที่สำนักงานพลังงานปรมาณูเพื่อสันติ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโลโลยี่แล้ว แต่ตัวอย่างถ่านที่ได้นั้น ได้จากชั้นดินทับถม[1] ตำแหน่งวิชาการปัจจุบันคือ ศาสตราจารย์ ดร. ผาสุข อินทราวุธ

[2] วิเคราะห์โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ชาติชาย ร่มสนธิ์

 

เอกสารฉบับเต็ม: