แหล่งโบราณคดี

โบราณสถานหมายเลข 1 เมืองคูบัว

เมืองคูบัว

เทือกเขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

เขางู ต.เกาะพลับพลา อ.เมืองราชบุรี จ.ราชบุรี

ม.1 บ้านมาบปลาเค้า ต.มาบปลาเค้า อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี

แหล่งโบราณคดีไร่จรัลเพ็ญ เป็นแหล่งโบราณคดียุคก่อนประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่งใน จ.นครปฐม

หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ชี้ให้เห็นว่าบริเวณบ้านโป่งมะนาวเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนและสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตที่สูงระหว่างที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช

หน้า