คลองดุสน

ม.7 บ้านบูเกตยามู ต.ควนโดน อ.ควนโดน จ.สตูล