ห้วยบ้านมุย

ม.2 บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.โคกคอน จ.หนองคาย