สมัยก่อนประวัตติศาสตร์ตอนปลาย

ม.2 บ้านโพนพระ ต.โคกคอน อ.โคกคอน จ.หนองคาย