ลูกคลื่นลอนลาด

ม.2 บ้านกุดธาตุ ต.กุดธาตุ อ.หนองนาคำ จ.ขอนแก่น

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

เลขที่ 57 ม.15 บ้านหนองกุง ต.กุดกว้าง อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น

วัดโพธิ์ธาตุ ถ.โพธิ์ธาตุ ม.1 บ้านชุมแพ (เทศบาลเมืองชุมแพ) ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

บ้านหัวดง ต.เปือย อ.ลืออำนาจ จ.อำนาจเจริญ

หลักฐานทางโบราณคดีจากแหล่งโบราณคดีบ้านโป่งมะนาว จ.ลพบุรี ชี้ให้เห็นว่าบริเวณบ้านโป่งมะนาวเคยเป็นที่ตั้งของชุมชนและสุสานยุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในเขตที่สูงระหว่างที่ราบภาคกลางกับที่ราบสูงโคราช