ศาสนสถาน

ม.4 บ้านโนนเมือง ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ม.5 บ้านบัวสิมมา ต.โนนอุดม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ.ราษฎร์บำรุง เทศบาลเมืองชุมแพ ต.ชุมแพ อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น

ถ.ศรีจันทร์ เทศบาลนครขอนแก่น ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น

ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

เลขที่ 16/3 ม.2 บ้านป่าเปอะ ต.ท่าวังตาล อ.สารภี จ.เชียงใหม่

เลขที่ 55 ม.2 ต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

205 ม.4 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่

หน้า