ชนัญ วงษ์วิภาค / ผ้า วันที่สร้างเอกสาร : พ.ศ. 2530 - พ.ศ. 2540

ขอบเขตและเนื้อหา :

กลุ่มภาพผ้าทอ (ตั้งแต่กลางทศวรรษ 2530 – 2540) จำนวน 921 ระเบียน เป็นความสนใจเกี่ยวกับวัฒนธรรมผ้าทอ ที่ต่อเนื่องมาจากความสนใจในการศึกษากลุ่มชาติพันธุ์ การศึกษาเน้นกระบวนการผลิต ความหมายและคุณค่าในทางวัฒนธรรม พิธีกรรม และการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม รวมทั้งความสัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรมและธรรมชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพิจารณาสภาพแวดล้อม ในฐานะเงื่อนไขหรือปัจจัยที่สัมพันธ์กับรูปแบบการผลิตผ้าของคนท้องถิ่น

คลังเก็บเอกสาร : ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)
ขอบเขตและสื่อ : สไลด์ 921 ระเบียน
แหล่งที่มาของเอกสาร : บริจาคโดย ชนัญ วงษ์วิภาค, ปี พ.ศ. 2554
การจัดเรียงเอกสาร : เอกสารจำแนกออกเป็น 14 file ตามพื้นที่ในการทำงานภาคสนาม
เงื่อนไขการเข้าถึง ทำซ้ำและดัดแปลงข้อมูล : ไม่มีข้อจำกัดในการใช้
สัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์ :
ข้อกำหนดการใช้ข้อมูลภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม :
ภาษา : อังกฤษ/ไทย
อักษร : อังกฤษ/ไทย
ระบบในการจัดเรียงเอกสาร : อ้างอิงระบบ ISAD(G) ในการอธิบายชุดเอกสาร