จำนวนระเบียนข้อมูลจดหมายเหตุ
ปี
จำนวน
2020
2,945
2019
3,048
2018
4,202
2017
2,221
2016
2,365
2015
1,200
2014
729
2013
1,459
2012
2,890
2011
359
2010
804
2009
1,284
2008
5,773
รวมทั้งหมด
29,279
จำนวนข้อมูลตามประเภทเอกสาร
ประเภท
จำนวน
สมุดบันทึก
279
บัตรบันทึก
3
เอกสาร/บทความ/รายงาน
815
สไลด์
12,052
ภาพถ่าย
5,026
หนังสือ
37
จดหมาย
538
แถบบันทึกภาพ
154
แถบบันทึกเสียง
154
ภาพร่าง/ภาพเขียน
27
แผนภูมิ/แผนที่/แผนผัง
639
นามบัตร
0
โปสการ์ด
19
บัตรบันทึกแบบเจาะ
2,612
ฟิล์มเนกาทีฟ
5,791
อื่นๆ
7
ไม่ระบุ
14

จำนวนข้อมูลตามหมวดหมู่ประเด็นวิชาการ

จำนวนการเยี่ยมชมฐานข้อมูล