ประกาศรายชื่อบทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณาเพื่อให้เข้าร่วมนำเสนอบทความในการประชุมวิชาการทางมานุษยวิทยาครั้งที่ 12 “อยู่ดี กินดี มีสุข มิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ” ณ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร(องค์การมหาชน) วันที่ 21-23 มิถุนายน 2560 บทคัดย่อที่ผ่านการพิจารณามีทั้งสิ้น 69 รายการ ดังต่อไปนี้

ลำดับ บทคัดย่อ ผู้เขียน
1 การพัฒนารูปแบบการท่องเที่ยวเพื่อการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุตามวิถีวัฒนธรรมสุขภาพลุ่มแม่น้ำโขง (หมู่บ้านซะซอม) จังหวัดอุบลราชธานี ผศ.สุรีย์ ธรรมิกบวร
ชุภาศิริ อภินันท์เดชา
2 การศึกษาเพื่อสร้างความเป็นพลเมืองผ่านประเด็นเรื่องความมั่นคงทางอาหาร: การเตรียมวิธีคิดเพื่อส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคอย่างยืนของเด็กและเยาวชน อภัยชนม์ สัจจะพัฒนกุล
3 โลกทางจิตที่ควรรู้เมื่อปลดล็อค...ชีวิตก็เป็นสุข ปรัชญา ศฤงคาร
4 ความหลากหลายทางชีวภาพเชิงพื้นที่ที่ผลต่อการสร้างความมั่นคงทางอาหาร ของกลุ่มชาติพันธุ์ในจังหวัดจันทบุรี ผศ.วงธรรม สรณะ
นักรบ เถียรอ่ำ
ชูวงษ์ อุบาลี
5 มนต์สุขภาพอีสาน: แนวคิดและโรคาบําบัดในวัฒนธรรมพุทธศาสนาแบบชาวบ้าน สุทธินันท์ ศรีอ่อน
6 ชีวะอํานาจ: การสร้างความเป็นชายผ่านความเข้าใจเรื่องยุง วุฒิชัย ไชยเขต
7 พิพิธภัณฑ์กับการเผยแพร่ความรู้เรื่องอนามัยเจริญพันธุ์ : ศึกษากรณีพิพิธภัณฑ์ถุงยางอนามัย พิพิธภัณฑ์วางแผนครอบครัว และพิพิธภัณฑ์สุขภาวะทางเพศ ดร.เกรียงไกร ฮ่องเฮงเส็ง
8 ผักหนอก : วิธีคิดและความเชื่อเรื่องสุขภาพในเอกสารโบราณ ณรงค์ศักดิ์ ราวะรินทร์
9 การสนับสนุนองค์ความรู้ด้านสุขภาพของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในวัฒนธรรมอินเทอร์เน็ต: กรณีสํานักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น สิริพร ทิวะสิงห์
10 ร่องรอยการเยียวยารักษาโรคในสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 : ศึกษาจากจารึกปราสาทตาพรหม และจารึกประจําอาโรคยศาลา นิพัทธ์ แย้มเดช
ผศ.ดร.สมบัติ มั่งมีสุขศิริ
11 การจัดการภูมิปัญญาท้องถิ่นในการรักษาผู้ป่วยระยะท้ายสุดของชีวิตโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชด่านซ้าย ผศ.ดร.เอกรินทร์ พึ่งประชา
เปรมศรี สาระทัศนานันท์
สุวิมล ศรีแสง
วิมลมาศ พงษ์อํานวยกฤต
ภัทราภรณ์ พุ่มเรือง
12 โรคริดสีดวง : ภูมิปัญญา เรื่องสุขภาพในหนังสือบุดภาคใต้ วิทยา บุษบงค์
13 หนังสือบุดตํารายา ตํารับวัดปราสาทเยอใต้อําเภอไพรบึง จังหวัดศรีสะเกษ ผศ. ชานนท์ ไชยทองดี
วิทยา บุษบงค์
พิชญาพร ศรีบุญเรือง
14 ตลาดเขียว : วิถีชนบท วิถีพอเพียง และวิถีสุขภาพ อรณต วัฒนะ
15 ประสบการณ์การถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวของเด็กหญิง:แนวคิดอํานาจชายเป็นใหญ่ พรพิรินทร์ อินโส
16 กาแฟกับปกาเกอะญอ: ภูมิวัฒนธรรม ธรรมชาติและสุขภาวะในกระแสของความเปลี่ยนแปลง กฤตยา ณ หนองคาย
17 ตํารายารักษาสัตว์ : การบูรณาการด้านการแพทย์แผนโบราณเพื่อสัตว์เลี้ยง ยุวเรศ วุทธีรพล
18 เหยา: กับบริบทการแพทย์พื้นบ้านของชาติพันธุ์ที่หลากหลายในวัฒนธรรมแอ่งสกลนคร ผศ.ปกกสิณ ชาทิพฮด
19 เมื่อ “สัตว์สี่เท้า” กลายเป็น “คน”: ฟันและทันตกรรมในสังคมไทย พุทธศตวรรษที่ 25 ปรีดาภรณ์ เอี่ยมแจ๋
20 การจัดโครงสร้างระบบบริการสวัสดิการสาธารณสุขที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงด้านวัฒนธรรมการรักษาพยาบาลในสังคมไทย ทิฆัมพร ตระกูลกิตติไพศาล
21 ฉันเยี่ยมชม “ความบ้า” ในพิพิธภัณฑ์ของโรงพยาบาลวู๊ดบริดจ์ สิงคโปร์ ชีวสิทธิ์ บุณยเกียรติ
22 “อาจารย์ไหวมั้ย”: พื้นที่ออนไลน์เพื่อสุขภาวะทางจิตของอาจารย์มหาวิทยาลัยไทย ธงชัย แซ่เจี่ย
23 สุขภาพประชากรยุคก่อนประวัติศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย นฤพล หวังธงชัยเจริญ
24 ผกาเคลินลออ: ระบบสืบพันธุ์และคําอธิบายของสาวบาร์กัมพูชา บุษบงก์ วิเศษพลชัย
25 “คนอวดผอม” เรื่องเล่าของผู้ที่ลดความอ้วนสําเร็จในสื่อสังคมออนไลน์ กรณีศึกษากระทู้ในเว็บไซต์พันทิปดอทคอม ภัทรพันธุ์ ไชยาคํา
26 “คาถารักษาโรค” ในพุทธศาสนาชาวบ้านไทย: การใช้ตํานานสร้างพลัง “อยู่ดี” ในวิถีสุขภาพ ผศ.อภิลักษณ์ เกษมผลกูล
27 คติและลัทธิพิธีเกี่ยวกับพระไภษัชยคุรุพุทธเจ้าในวัฒนธรรมการแพทย์ไทยร่วมสมัย สายป่าน ปุริวรรณชนะ
28 “ท่านถาม นพพรตอบ” และ “คลินิก น.พ.นพพร”: คอลัมน์ถามตอบปัญหากับปฏิบัติการทางวาทกรรมของความรู้ทางการแพทย์ ณภัค เสรีรักษ์
29 ตํารายาลาว : รูปแบบการบันทึกและกลวิธีการนําเสนอ สมัย วรรณอุดร
30 บนเส้นทางการแสวงหาความเป็นผู้เยียวยาในอุดมคติของฉัน: ภาพสะท้อนความขัดแย้งภายใน และระบบแพทย์แผนไทยประยุกต์ในบริบทสังคมไทยในปัจจุบัน จิวารี วีระจาคี
31 ความเชื่อจากตํารายาโบราณ คัมภีร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร พิมพลักษณ์ ไชยเศรษฐ
32 ปลาไหลเผือก: จากสมุนไพรป่าสู่ “ยา” ปลุกเซ็กส์ ชัชชล อัจนากิตติ
33 การสืบทอดตําหรับยาสมุนไพรท่ามกลางพลังอํานาจของการแพทย์สมัยใหม่ ปริชัย ดาวอุดม
34 แนวทางการพัฒนารูปแบบการจัดการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสังคมร่วมสมัยอย่างยั่งยืน : กรณีศึกษา งานวิ่ง สสส. จอมบึงมาราธอน นิติพัฒน์ แก้วประสิทธิ์
กิตติภา หิมพานต์
35 การใช้คาถาอาคมประกอบการรักษาโรคด้วยสมุนไพรในกัมพูชา ผศ.ดร.กังวล คัชชิมา
36 ทุนนิยมชายเป็นใหญ่กับประสบการณ์การจัดการความอ้วนของผู้หญิง ปัทมา กวนเมืองใต้
37 ประวัติศาสตร์การแพทย์ไทย-สหรัฐอเมริกา : ความเป็นสมัยใหม่ของความรู้เรื่องการศึกษาด้านแพทย์ศาสตร์ในประเทศไทย พ.ศ.2458-2508 รวินทร์ คําโพธิ์ทอง
38 การรักษาโรคแบบพื้นบ้าน: อุดมการณ์กับการสร้างพื้นที่ทางสังคม กมลมาลย์ คําแสน
39 บันทึกของผู้ป่วยมะเร็ง: ภาพเสนอการประสานกันระหว่างความรู้การแพทย์สมัยใหม่-การแพทย์ทางเลือก-หลักธรรมในการเยียวยาความเจ็บไข้ได้ป่วย โดม ไกรปกรณ์
40 เจ้าพ่อผาด่าน: มองพื้นที่ทางสังคมของผู้สูงอายุผ่านแนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม จารุวรรณ ขําเพชร
41 ประสบการณ์ด้านอารมณ์ความรู้สึกของการเป็นผู้ป่วยโรคลมชัก มันทนา เกวียนสูงเนิน
42 การศึกษาภาวะสุขภาพช่องปากของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์จากแหล่งโบราณคดีหนองราชวัตร อําเภอหนองหญ้าไซ จังหวัดสุพรรณบุรี สุกัญญา เลิศวินิจนันท์
43 การบริโภคอาหารอินทรีย์ในกลุ่มผู้พักอาศัยย่านรัชดาภิเษก - ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร อลิศา มาใจวงค์
ผศ.ดร.โสวัตรี ณ ถลาง
44 สารัตถะในคัมภีร์แพทย์แผนไทย: พระคัมภีร์ธาตุวินิจฉัย กัมพล มะลาพิมพ์
45 สิทธิมนุษยชนของผู้ได้รับผลกระทบจากการทําศัลยกรรมความงาม รุ่งทิพย์ นธีทิพย์
46 พลวัตของกีฬาวิ่งเพื่อสุขภาพในสังคมวัฒนธรรมไทยร่วมสมัย อนุเทพ หน่อบุญโยง
47 “ถึงเนื้อหนังจะอ่อนเปียกก็คงแข็ง”: เคล็ดลับการ “กินดี” เพื่อความ “แข็ง” แรงดีแบบไม่ต้องพึ่งไวอากร้า ในเสภาขุนช้างขุนแผน สํานวนครูแจ้ง ธนภัทร พิริย์โยธินกุล
48 “ร่างกายต้นแบบ” : ศึกษาผ่านกระบวนการฝึกกีฬาฟันดาบ อารยา พิทยจํารัส
49 สามีแห่งชาติ: การประกอบสร้างภาพเรือนร่างความเป็นชายที่พึงปรารถนาในสื่อสังคมออนไลน์ ชนกพร พัวพัฒนกุล
50 ยาดีคือกินแล้วหาย ความตายเป็นเรื่องอนาคต”: ยาชุดกับความรุ่นแรงเชิงโครงสร้าง รวิวรรณ รักถิ่นกําเนิด
51 แนวคิดอํานาจและทวิภาวะของโครงสร้างในการผลิตข้าวสังข์หยดอินทรีย์ของชาวนาภาคใต้ รัชดา เรืองสารกุล
52 นิทรรศการวิถีเกษตรแห่งความสุข : การพัฒนาโครงเรื่อง การสื่อสารวิทยาศาสตร์ และความเป็นจริง อานุภาพ สกุลงาม
53 สุขภาพอนามัยในแบบเรียนชั้นประถมศึกษาของกัมพูชา ถิรวรรณ ศรีรัตนโชติชัย
54 คนรุ่น”ฉัน”ใน I Love You I Hate You: การบริโภคที่ไร้สุข พรธาดา สุวัธนวนิช
55 กระบวนทัศน์พระพุทธศาสนาเพื่อสร้างสุขภาวะในการเตรียมตัวตาย พระมหาสุเทพ สุวณฺโณ (ดร.)
56 “พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน” การเรื่องเล่าวิวัฒนาการทางการแพทย์สู่บทบาทด้านสุขภาพ นัชชา ทากุดเรือ
57 การสํารวจแนวคิดและทฤษฎีทางสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเบื้องต้น ว่าด้วยการบริโภคอาหาร และการสร้างอัตลักษณ์ เนตรดาว เถาถวิล
58 ความเป็นไปได้ของ Objective Knowledge และนัยอ้างอิงของความป่วยไข้: ทบทวนทฤษฎีญาณวิทยาใน Explanatory Model และ semantic illness network ของ Byron Good สุรกานต์ โตสมบุญ
59 วัฒนธรรมหมาก : วิถีแห่งความสุขกาย – สุขใจ วนิษา ติคา
จีรวรรณ ศรีหนูสุด
60 เลิฟแคร์สเตชั่นดอทคอม: โลกออนไลน์กับสุขภาพทางเพศของวัยรุ่น สุภา วิตตาภรณ์
61 ภาพถ่ายอาหารและยาในสื่อใหม่ : สุนทรียภาพของคนสองรุ่น ผศ.ดร.กนกรัตน์ ยศไกร
62 มณเฑียร บุญมา: ภาพตัวแทนความเจ็บป่วยและการเยียวยาความทุกข์ผ่านผลงานศิลปะ กษมาพร แสงสุระธรรม
63 ศัตรูที่มองไม่เห็น: ความเจ็บป่วยของพลเมืองหลังยุคเปลี่ยนแปลงการปกครองถึงยุครัฐนิยมในวรรณกรรมไทย พ.ศ.2480 - 2488 ผศ.ดร.สหะโรจน์ กิตติมหาเจริญ
64 ศิลปะอีสาน : ว่าด้วยภูมิปัญญาแห่งชุดความรู้ในการต่อสู้ความกลัว และรักษา โรคภัยไข้เจ็บ ติ๊ก แสนบุญ
65 พิธีบํารุงขวัญและบําบัดโรคด้วยพิธีผีแถนหรือผีฟ้า ในเขตอําเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ดร.วราภรณ์ วิชญรัฐ
66 สุขภาวะทางเพศทอมเร่ร่อนมิติในความมืดของสังคม อภัสรินทร์ ขณะรัตน์
67 เสียงสะท้อนของผู้สูงอายุพิการเจ็บป่วยผ่านอัตชีวประวัติแนวชาติพันธุ์วรรณา กิตติกร สันคติประภา
68 กระบวนการละลายความรู้หมอพื้นบ้านด้วยความรู้การแพทย์สมัยใหม่ กัญญาวีร์ แก้วนุ้ย
69 กินอยู่ไม่ดี ไม่มีสุข อัญชลา โภชนสมบูรณ์

ให้ผู้ที่ผ่านการพิจารณาบทคัดย่อกรอก แบบฟอร์มประวัติโดยย่อของผู้นำเสนอบทความ และแนบภาพถ่ายตนเอง แล้วส่งกลับมาภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560 และส่งบทความฉบับเต็มภายใน วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 (โปรดศึกษารายละเอียดในไฟล์แนบ Full Paper Submission) ทางอีเมล sacconf2017@gmail.com

รายละเอียด 23 หัวข้อบทความเกี่ยวกับมิติทางสังคมและวัฒนธรรมของสุขภาพ