ANNOUNCEMENT
ประกาศประกวดราคาซื้อเครื่องฉายโปรเจคเตอร์สำหรับหอประชุม และห้องประชุม 602 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)
01/09/2017