ACTIVITY
เสวนาวิชาการและการแสดงเพลงพื้นบ้าน "เพลงอีแซว ตับเก่าเข้าเรื่อง"
วันเสาร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 18.00 น.
ณ หอประชุม ชั้น 5 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

23092017-pt