ACTIVITY
เสวนาวิชาการเปิดตัวหนังสือท่าพูดต่างมุมมอง ประสบการณ์ทำงานในสนามวิจัย
วันศุกร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.00 - 16.30 น.
ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

22092017-pt