ACTIVITY
เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 21 "โคลงทวาทศมาส อ่านไม่ยากแล้วนะ"
วันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้อง 601 ชั้น 6 ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

booktalk-21-pt