ACTIVITY
เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 20 "ความเป็นชายในวรรณคดีไทย"
วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องสมุด สุข กาย ใจ ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

27072017-pt