ACTIVITY
เล่าสู่กันฟังเรื่องหนังสือ ครั้งที่ 18 "ท่องไปในไวทยากาล การแพทย์ตะวันออกถึงการแพทย์ตะวันตก"
วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 13.30 - 15.30 น.
ณ ห้องสมุด ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)

25052017-pt